De VVE cursus Uk en Puk bevat diverse modules. Tijdens de verkorte opleiding VVE zijn er 2 groepsconsultaties waarin onderstaande onderwerpen worden behandeld. Elke module bevat opdrachten die tijdens de groepsconsultaties worden besproken. De verkorte opleiding is geschikt voor medewerkers die bijvoorbeeld al ervaring hebben met een VVE programma of werken op een groep waarbij Uk en Puk al in gebruik is. Omdat we sneller door de lesstof gaan, is enige voorkennis wel belangrijk. Twijfel je of de verkorte versie voor jou geschikt is? Neem dan even contact op! 

Dit zijn alle modules:

1. Introductie Uk en Puk en kansen zien en creëren
Deelnemers maken kennis met Puk, het materiaal, de opzet, de inhoud van de training en het opstellen van leerdoelen gekoppeld aan jouw eigen POP (persoonlijk ontwikkelings plan). Je weet aan welke certificeringcriteria je aan het einde van de training moet voldoen. Ook stellen deelnemers hun eigen leerdoelen op ten aanzien van het werken met Uk en Puk.  Je gaat oefenen met het combineren van de Uk en Puk activiteiten in combinatie met het dagprogramma van de groep. Je leert kansen zien en creëren.

2. Vier dimensies van sociale ondersteuning en sociaal emotionele ontwikkeling
Je krijgt inzicht krijgen in het belang van sociale ondersteuning voor de brede ontwikkeling en het zelfvertrouwen van kinderen. Je leert vier dimensies te herkennen in de manier waarop kinderen kunnen worden ondersteund in hun brede ontwikkeling. We gaan reflecteren op de mate en de wijze waarop je zelf in de omgang met kinderen aandacht hebt voor de vier dimensies van sociale ondersteuning.

Je maakt kennis met de 8 categorieën van sociaal competent gedrag. Je wordt je bewust van kansrijke momenten voor het stimuleren van sociaal communicatieve vaardigheden bij kinderen en je neemt kennis van de aanpak van sociale competenties binnen Uk en Puk.

3. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels
In deze module doe je theoretische kennis op over het bewegen van jonge kinderen. Je maakt kennis met de spelactiviteiten uit Uk en Puk, we leren activiteiten gericht op Senso-motoriek, de kleine en de grote motoriek. Ook krijg je kennis over lichaamsbesef en je laat kinderen ervaren dat met gebruiksmaterialen gespeeld kan worden.

We gaan samen refelecteren op wat ordenen en rekenen met jonge kinderen inhoudt. Je leert over ( de uitgangspunten van) ordenen en rekenen ( rekenprikkels) binnen Uk en Puk en welke rekendomeinen worden onderscheiden.

4. Spraak- taalontwikkeling en gesprekken voeren / woordenschatontwikkeling
Je leert hoe spraak en taal verweven zijn in de thema’s van Uk en Puk. We gaan in op de theorie over spraak-taal ontwikkeling en theorie over tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen. Je leert hoe je adviezen aan ouders kunt formuleren met betrekking tot meertalige ontwikkeling.

Je ontvangt informatie over de taaluitgangspunten in Uk en Puk en je gaat oefenen in het voeren van gesprekken met kinderen. Tevens gaan we in op theorie over woordenschatontwikkeling en gaan we oefenen met het werken aan de woordenschat

5. Werken met boeken en themahoeken
Na deze module zie je het belang van een uitdagende speelleeromgeving die aansluit bij het thema. Je weet aan welke eisen de inrichting en de hoeken moeten voldoen om bij te dragen aan het spel en de ontwikkeling van kinderen. Je kent het belang van het meespelen van kinderen en je weet hoe je kinderen kunt begeleiden in hun spelen hoe je kunt meespelen.

Wat maakt een boek een goed boek? Je leert interactief voorlezen en welke boeken moeten aanwezig zijn in de groep. Hoe kies je boeken die passen bij de thema’s en de belangstelling in de groep? Je gaat oefenen met het analyseren van boeken wat betreft verhaallijn, kernwoorden en spelmogelijkheden en gaat uiteraard lezen met kinderen. Je maakt kennis met verschillende mogelijkheden als : Kami shibai ( vertelkast), drama, verteltafel, spel, creativiteit en muziek.

6. Observeren en ouderbetrokkenheid
Je leert het belang kennen van observeren en na deze module weet je waar observaties voor gebruikt kunnen worden. Je kent het verschil tussen subjectief en objectief waarnemen en gaat oefenen in het objectief observeren en registreren.

Na deze module ken je ook het belang van ouderbetrokkenheid. Je hebt inzicht in de wensen van ouders als het gaat om oudercontacten. Je leert hoe ouderbetrokkenheid binnen Uk en Puk is vormgegeven, Je maakt kennis met de vier dimensies van sociale ondersteuning in de contacten met ouders. Daarnaast weet je hoe jij binnen jouw eigen situatie de ouders kunt betrekken bij de activiteiten van Uk en Puk.

7. Certificering, het houden van een presentatie en het ontvangen van het certificaat
Het einde! We kijken terug op alle kennis en geven een presentatie.

Wil je direct aanmelden voor de volgende VVE cursus van Marijke Onclin? Klik hier!